ماشین حساب علمی و مهندسی

 

مطالب جدید

ماشين حساب پارس حساب مدل PX-4600

قیمت: 110,000 تومان

کاربریمهندسی
اقلام همراهکیف+کتابچه راهنمای فارسی
قابليت انجام محاسبات مثلثاتیبله
قابليت انجام محاسبات آماریبله
منبع تغذيهپنل خورشیدی و باتری
ديگر ويژگی هایکسال ضمانت

صفحه نمايش طبیعی (توابع به همان شکل نوشتاری )
محاسبات انتگرال
محاسبات دیفرانسیل
محاسبات ماتریس
محاسبات برداری
عملکرد ایجاد جدول اعداد از یک تابع
حل معادلات
محاسبات اعداد کسري
محاسبات درصد
محاسبات علمي
محاسبات مثلثاتي و عکس آنها
محاسبات هذلولي و عکس آنها
تبديل واحدهاي زاويه شامل (درجه، گراد و راديان)
محاسبات لگاريتمي و توان عکس آنها
محاسبات ريشه دوم، سوم، توان دوم و توان سوم
محاسبات معکوس، فاکتوريل
محاسبات تبديل واحدهاي متريک
تبديل محورهاي مختصات
محاسبات ترکيب و جابه جايي
محاسبات آماري
محاسبات اعداد مختلط
تبدیل واحدها
محاسبات مبنای N
محاسبات درجه، دقيقه و ثانيه
همراه با کيف
داراي يكسال گارانتي تعويض دستگاه

ایران تجارت پویا

نوشتن نقد و نظر

ماشين حساب پارس حساب مدل PX-4600

ماشين حساب پارس حساب مدل PX-4600

PX-4600 PLUSII

محصولات مرتبط