ماشین حساب علمی و مهندسی

 

مطالب جدید

ماشين حساب پارس حساب مدل PX - 3000 نمایش بزرگتر

ماشين حساب پارس حساب مدل PX - 3000

قیمت: 58,000 تومان

کاربریمهندسی
اقلام همراهکیف+کتابچه راهنمای فارسی
قابليت انجام محاسبات مثلثاتیبله
قابليت انجام محاسبات آماریبله
منبع تغذيهپنل خورشیدی و باتری
ديگر ويژگی هایکسال ضمانت

صفحه نمايش طبیعی (توابع به همان شکل نوشتاری
حافظه ذخيره محاسبات انجام شده قبلي
قابلیت بازگشت و تصحیح
محاسبات اعداد کسري
محاسبات درصدی
محاسبات علمي
محاسبات مثلثاتي و عکس آنها
محاسبات هذلولي و عکس آنها
تبديل واحدهاي زاويه شامل (درجه، گراد و راديان)
محاسبات لگاريتمي و توان عکس آنها
محاسبات ريشه دوم، سوم، توان دوم و توان سوم
محاسبات معکوس، فاکتوريل
محاسبات تبديل واحدهاي متريک
تبديل محورهاي مختصات
محاسبات ترکيب و جابه جايي
محاسبات آماري
محاسبات رگرسيون
محاسبات انحراف معيار
محاسبات درجه، دقيقه و ثانيه
همراه با کيف
داراي يكسال گارانتي تعويض دستگاه

ایران تجارت پویا

نوشتن نقد و نظر

ماشين حساب پارس حساب مدل PX - 3000

ماشين حساب پارس حساب مدل PX - 3000

ماشين حساب علمي مهندسي پارس حساب

محصولات مرتبط