ماشین حساب علمی و مهندسی

 

مطالب جدید

ماشین حساب پارس حساب مدل PX-6000 نمایش بزرگتر

ماشین حساب پارس حساب مدل PX-6000

این محصول در انبار موجود نیست

قیمت: 93,500 تومان

کاربریمهندسی
اقلام همراهکیف+کتابچه راهنمای فارسی
قابليت انجام محاسبات مثلثاتیبله
قابليت انجام محاسبات آماریبله
منبع تغذيهپنل خورشیدی و باتری
ديگر ويژگی هایکسال ضمانت

صفحه نمايش دو رديفی
محاسبات انتگرالی (معین و نامعین)
محاسبات دیفرانسیل
محاسبات ماتریس (3×3)
حل معادلات
حافظه فرمولی با ظرفیت 900 مرحله
20 فایل جهت ذخیره فرمول
حافظه ذخیره محاسبات انجام شده قبلی تا 400 مرحله
9 حافظه متغییر
محاسبات اعداد کسری
محاسبات درصد
محاسبات علمی
محاسبات مثلثاتی و عکس آنها
محسبات هذلولی و عکس آنها
تبدیل واحدهای زاویه شامل (درجه، گراد و رادیان)
محاسبات لگاریتمی و توان و عکس آنها
محاسبات ریشه دوم، ریشه سوم، توان دوم و توان سوم
محاسبات معکوس، فاکتوریل و اعداد تصادفی
محاسبات تبدیل واحدهای متریک
تبدیل محورهای مختصات
محاسبات ترکیب و جابه جایی
محاسبات آماری (رگرسیون و انحراف معیار)
محاسبات توزیع و احتمال
محاسبات اعداد مختلط
تبدیل واحدهای سیستم متریک به غیر متریک و بلعکس
محاسبات مبنای N
محاسبات درجه، دقیقه و ثانیه
همراه با کیف

سایر محصولات

نوشتن نقد و نظر

محصولات مرتبط